Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

PARP

UE EFRR

Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

PARP

UE EFRR

Międzynarodowa promocja polskiej marki RISK MADE IN WARSAW w ramach branżowego programu promocji MODA POLSKA

Firma RISK S.A. realizuje projekt pn."Międzynarodowa promocja polskiej marki RISK MADE IN WARSAW w ramach branżowego programu promocji MODA POLSKA" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu nr POIR.03.03.03-14-0035/18 jest zwiększenie rozpoznawalności i skali działalności polskiej marki RISK MADE IN WARSAW poprzez wprowadzenie jej na 3 rynki zagraniczne, w tym 1 perspektywiczny. Udział w projekcie pozwala promować polską gospodarkę, a RISK S.A. zakłada zwiększenie liczby kontrahentów i zwiększenie poziomu obrotów z zagranicą do poziomu zakładanych wskaźników projektowych w okresie do 2021 r.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 30.06.2020

Dane kontaktowe:
RISK S.A.
ul. Szpitalna 6a/9
00-031 Warszawa

Współpraca
W przypadku zapytań o współpracę B2B/B2C oraz sprzedaż, pytania prosimy kierować na adres e-mail: wholesale@riskmadeinwarsaw.com
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Manifest
RISKY MANIFEST

Dobra sukienka ma wydobywać figurę, urodę i inteligencję.

Wygoda i jakość są dla nas najważniejsze. Trendy omijamy.

Nasze „celebrytki” to Pisarki, Naukowczynie, Muzyczki, Filozofki, Matki, Rzeźbiarki, Lekarki, Sportsmenki. Osoby, które w naszych projektach robią rzeczy, które podziwiamy.


Tworzymy relacje długodystansowe, również z planetą - dlatego szyjemy z europejskich materiałów - część z nich posiada certyfikaty Oekotex, Ecolabel, FSC, EU Ecocert, GOTS, GRS, czy DETOX.

Wszystko szyjemy w Polsce, bo warto.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH RISK MADE IN WARSAW

 

 

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca – RISK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej nr 6A lok. 9 (00-031 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536745, NIP: 1132855615, REGON: 146129025, kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych;
 2. Risky Shop – salon sprzedaży Towarów Wydawcy zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6A;
 3. Karta Podarunkowa– bon towarowy utrwalony na nośniku materialnym lub w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiający Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Risky Shop lub Sklepie Internetowym;
 4. Karta Materialna – Karta Podarunkowa utrwalona na nośniku materialnym, umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się albo w Risky Skop albo w Sklepie Internetowym;
 5. Karta Cyfrowa – Karta Podarunkowa utrwalona w postaci cyfrowej (kod numeryczny), umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym;
 6. Nabywca- osoba, która w Risky Shop dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową;
 7. Użytkownik– Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Risky Shop lub Sklepie Internetowym;
 8. Towary- rzeczy oferowane do sprzedaży w Risky Shop i w Sklepie Internetowym;
 9. Sklep Internetowy– sklep internetowy Wydawcy oferujący Towary znajdujący się pod adresem: https://www.riskmadeinwarsaw.com/.
 10. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Karty Podarunkowe dostępne są w następujących nominałach:
  1. 250 zł;
  2. 500 zł;
  3. 1000 zł;
 2. Wydawca może wprowadzać Karty Podarunkowe o innych nominałach bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować:
  1. w przypadku Karty Materialnej – w Risky Shop albo w Sklepie Internetowym, przy czym Karta Materialna nabyta w Risky Shop może być zrealizowana tylko w Risky Shop, a Karta Materialna nabyta w Sklepie Internetowym może być zrealizowana tylko w Sklepie Internetowym,
  2. w przypadku Karty Cyfrowej – tylko w Sklepie Internetowym.
 4. Wydanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Risky Shop lub poprzez jej zakup w Sklepie Internetowym, w zależności od rodzaju Katy Podarunkowej, zgodnie z ust. 3 powyżej.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji, zgodnie z ust. 3 powyżej.
 6. W zamian za otrzymaną Kartę Podarunkową, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej. W przypadku zapłaty za Kartę Podarunkową w Sklepie Internetowym, zapłata może zostać dokonana z wykorzystaniem jednej z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.
 7. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę zgodnie z ust. 6 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 8. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 9. Karty Podarunkowej nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja (Karta Podarunkowa nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna). Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Risky Shop lub w Sklepie Internetowym, zgodnie z ust. 3 powyżej.
 12. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

 

§3 KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Risky Shop lub w Sklepie Internetowym, zgodnie z 2 ust. 3 Regulaminu;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu).
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Risky Shop Karty Podarunkowej RISK lub poprzez wpisanie kodu numerycznego Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. Personel dokona pobrania Karty Podarunkowej odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma pieniędzy zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
 5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość kwoty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności, przy czym w Sklepie Internetowym Użytkownika obowiązują wskazane tam metody płatności.
 6. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana.
 7. Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w Risky Shop Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty. W przypadku użycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu numerycznego znajdującego się na Karcie Podarunkowej. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej w szczególności:
   1. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
   2. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 12. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Risky Shop połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 13. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota zawarta na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

§4 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być również składane w Risky Shop, w dniach i godzinach otwarcia Risky Shop podanych na stronie Sklepu Internetowego.  
 3. W wypadku (1) zwrotu Towarów nabytych w Risky Shop lub (2) odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującej Towary nabyte w Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej. Jeżeli cena nabywanych Towarów przewyższała wartość Karty Podarunkowej i Użytkownik uiszczał różnicę przy wykorzystaniu innej metody płatności, kwota ta zostanie zwrócona przez Wydawcę - przy wykorzystaniu właśnie tej metody.
 4. Karta Podarunkowa RISK, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania. 

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ)

 1. Nabywca, w tym Przedsiębiorca uprzywilejowany, który nabył Kartę Materialną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od objęcia jej w posiadanie, poprzez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do dnia, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Wydawca nie zwróci Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 3. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej nie skorzysta z Karty Podarunkowej. Jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Wydawcy Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 4. Z uwagi na fakt, że w przypadku Karty Cyfrowej przedmiotem umowy są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy musi zostać poprzedzone zgodą Nabywcy. W przypadku udzielenia przez Nabywcę zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o Kartę Podarunkową (tj. udostępnienia kodu numerycznego) przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, Nabywca utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy.
 5. W przypadku nabycia Karty Materialnej w Risky Shop Karta Materialna nie podlega zwrotowi.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
 2. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej RISK Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty pisemne pokwitowanie (notę księgową) niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu i zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego mających zastosowanie do Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej riskmadeinwarsaw.comoraz w Risky Shop.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Wydawca poinformuje Użytkowników programu Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez stronę internetową www.riskmadeinwarsaw.com oraz w Risky Shop.
 6. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.
 7. Zasady nabywania Towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.riskmadeinwarsaw.com/pl/regulamin
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://www.riskmadeinwarsaw.com/pl/polityka-prywatnosci/
 9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Risky Shop oraz Sklepie Internetowym RISK.